Ogród dendrologiczny w Kórniku
Ogród dendrologiczny w Kórniku jest usytuowany kilka kilometrów na południowy wschód od Poznania i przylega do zamku Białej Damy (Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej), w którym obecnie znajduje się Muzeum Kórnickie.

Park w Kórniku został pierwotnie założony w XVI w. jako ogród włoski, następnie w XVIII wieku przekształcony przez Teofilię z Działyńskich Szołdrską w park francuski.

Jednak największy udział w dzisiejszy kształcie tego parku miał Tytus Działyński, ówczesny właściciel Kórnika, który po 1830 roku, zamienił to założenie w park angielski, zwiększając jednoczeœnie jego powierzchnię.

Jednocześnie rozpoczął proces aklimatyzacji wielu roślin, pochodzących z innych obszarów geograficznych, głównie z umiarkowanej strefy półkuli północnej (dominujące tu były gatunki chińskie, japońskie, koreańskie i północnoamerykańskie). Tworzenie kolekcji dendrologicznej było, podobnie jak tworzenie biblioteki i zbieranie pamiątek narodowych, pasją jego życia. Dzieło to było kontynuowane przez syna Tytusa, Jana Działyńskiego.

Władysław Zamoyski, ostatni właściciel Kórnika, nie miał niestety wiele okazji do sprawowania opieki nad zamkiem i ogrodem. Większość czasu spędził w Galicji, zmuszony do opuszczenia Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W tym okresie ogród podpadł w ruinę. W 1924 Zamoyski przekazał cały swój majątek narodowi polskiemu.

Duże zasługi w przywróceniu dawnej świetnoœci arboretum miał Antoni Wróblewski, kierownik ogrodów kórnickich od 1927.

Arboretum kórnickie jest największym i najstarszym tego typu obiektem w Polsce.

Obecnie ogód ten znajduje się pod opieką Instytutu Dendrologii PAN i obejmuje powierzchnię ok. 33,5 ha w tzw. starej czꜶci i ok. 8,5 ha w tzw. nowej cz궜ci (dostępnej tylko okresowo dla zwiedzających). Park jest podzielony na sekcje, w których znajdują się bogate kolekcje drzew i krzewów, liczące ponad 3 tys. gatunków i odmian europejskich, azjatyckich i amerykańskich.

Na terenie ogrodu znajduje wiele ciekawych okazów, często kilkusetletnich. Na wyróżnienie zasługują kolekcje drzew, między innymi magnolii drzewiastych, jodeł oraz cypryśników błotnych z dobrze wykształconymi pneumatoforami oraz krzewów, z których najbardziej znane są różaneczniki i azalie.
×
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Różaneczniki
Różaneczniki
Różaneczniki
Różaneczniki
Różaneczniki
Różaneczniki
Różaneczniki
Kórnik
Kórnik
Łąka ekologiczna
Kórnik
Łąka pedagogiczna
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Cypryśnik błotny
Cypryśnik błotny
Aleja lipowa
Kórnik - nowa część
Kórnik - nowa część
Kórnik - nowa część
Kórnik - nowa część
Kórnik - nowa część
Kórnik - nowa część
Kórnik - nowa część
Kórnik - nowa część
Brzoza papierowa
Kórnik